انواع ترانس و استارتر از جمله تجهیزات برقی است که برای لامپهای فلورسنت، HID و LED سازگار می تواند برای بسیاری از افراد باعث سردرگمی  شود ، به خصوص در محیط هایی که اتصالات و تجهیزات زیادی وجود دارد و نیاز به نگهداری دارند. ترانس و استارتر /بالاست های روشنایی الکترونیکی که به طور صحیح نصب شده و کار می کنند باید به خوبی دوام داشته باشند و جریان تنظیم شده ای را برای نوع صحیح لامپ بدون سوسو زدن و وزوز آزار دهنده  تأمین کنند.